Activeaza filtrul GeoLoc
Activand filtrul de locatiei vei putea vedea articolele publicate doar in interiorul cercului evidentiat pe harta. Pentru a selecta zona dorita va rugam sa dati click in interiorul hartii.
PROTECTIA DATELOR PERSONALE SI A INFORMATIILOR SECRETE SAU CONFIDENTIALE
Raiffeisen îngheaţă EURO şi obligată să restituie cu dobanda legală plus dobanda penalizatoare ceea ce a furat
FALSURI IN CONTRACTE DE CREDITARE IN VALUTE CU CONSUMATORII, ACOPERITE DE JUDECĂTORII INSTANTELOR
EXECUTARE SILITA NULA. ORICAND POTI CERE INTOARECERE EXECUTARE
în 04-06-2018
364 vizualizari

Executarea silită se pune în mișcare la cererea creditorului la care se atașează titlul executoriu în original sau în copie legalizată, după caz, dovada achitării taxelor de timbru, inclusiv timbrul judiciar, precum și alte încrisuri cerute de lege, dacă este cazul. Prima etapă în cadrul executării silite pentru recuperarea unei creanțe, adusă ca element de noutate de noul Cod de procedură civilă, constă în verificarea de către executorul judecătoresc a actelor depuse de către creditor și pronunțarea unei încheieri prin care dispune înregistrarea cererii și deschiderea dosarului de executare sau, după caz, refuzul deschiderii procedurii de executare silită. 

Iar daca legiuitorul in Cod de procedură civilă a dispus imperativ, în Art. 665, inregistrarea cerererii intreb Ministrul Justitiei dacă au vericat vreodată daca se respectat acest procedeu pe care il deyvolt mai jos. Iar daca in text exista si produra de deschiderea dosarului de executare, ori de refuzul deschiderii procedurii de executare silită, observam că sunt trei produri dinstincte in textul legii, înregistrare, deschidere, refuz. 

Astfel, s-au încălcat dispoziții legale în emiterea actelor de executare silită, sentința civilă poate sub aspectul reținerii nelegalității actelor de executare silită și chiar a executării silite înseși, iar organul de executare nu are doar obligația de a urmări sumele, ci și acela de a verifica dacă există un titlu executoriu, dacă creanța este certă lichidă și exigibilă, înainte de a emite acte de executare, iar aceste acte emise au caracter de act de autoritate publica numai dacă, este emis şi comunicat în limitele competenţelor legale, purtând ştampila şi semnătura acestuia, precum şi numărul de înregistrare şi data .

Tratez despre numere de inregistrare, că majoritatea judecătorilor nu au auzit despre obligaţiile creeatorilor de acte şi documente, obligaţi sa aibă arhiva şi să ţină evidenţa tuturor actelor creeate, indiferent că este persoană juridică publică sau privată, juridică sau nejuridică. Aceste arhive constituie fondul arhivistic istoric natţonal, iar organele de control privind activitatea de secretariat şi arhivă, au atrbuţii clare în legi ordinare sau normele subsecvente şi sunt abilitate să constate şi sancţioneze aceste nerespectări ale legii cu sancţiuni.

Ce este numărul de înregistrare al unui act juridic?

Pornim să urmărim termenul in actele normative, care intereseaza subiectul zilei executarea silită.

In LEGE nr. 188 din 1 octombrie 2000 (*republicată*)(*actualizată*) privind  executorii judecătoreşti, in art, 2 alin 2 gasim sintagma "precum şi numărul de înregistrare şi data, este act de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege." pe care sper ca o înţelege toata lumea. 

Nu confundam numarul actului emis cu numarul dosarului de executare, care se dă odata cu prima incheiere emisă la primirea cererii de executare silită.  

Obligaţia si motivaţia este prevăzută de Articolul  63:

(1) Biroul executorului judecătoresc va avea arhivă şi registratură proprii.                                                 

(2) Arhiva activităţii executorilor judecătoreşti este proprietatea statului, se păstrează, se conservă şi se predă în condiţiile legii.                                                                                                                                 

(3)  Secretariatul va efectua operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, înregistrarea şi îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar necesare pentru buna desfăşurare a activităţii executorului judecătoresc.

Iar acestă exclusivitate nu insemnă ca alte organe ale statului nu au drept de control şi sancţiune, ci se referă la desfinţarea actelor emise in nelegalitate, pe care cei interesati, acest termen larg referindu+se la cei in drept care manifesta interesul legitim, in primul rand debitorul ori victima actelor nelegal emise, pentru că in momentul cand in actele emise in baya unor cereri de executare silită există suspiciune de fraudă ori nerespectarea legii primii afectaţi sunt presupuşii debitori.

Articolul  60                                                                                                                                                            (1)  Actele executorilor judecătoreşti sunt supuse, în condiţiile legii, controlului instanţelor judecătoreşti competente.

Articolul 61                                                                                                                                                                Cei interesaţi sau vătămaţi prin actele de executare pot formula contestaţie la executare, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

De precizat ca nu toate actele obligatoriu de emis se comunică, acesta nu insemnă ca nu li se da numărul prevpyut expres de lege, care se înscrie în registrul general.

Articolul  53                                                                                                                                                              (1) În îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor sale, executorul judecătoresc va întocmi încheieri, procese-verbale şi alte acte de procedură, cu formele şi în termenele prevăzute de lege.

Ca o concluzie formele prevăzute de lege sunt şi numărul de inregistrare urmat de data emiterii, al actului denumit în lege închieiere, proces verbal, şi alte acte de procedură pe care le vom regăsi şi in Codul de procedura civilă. 

Iar dacă se dau numere si data certa autentificate cu stampila şi semnătura executorului, acestea in mod logic trebuiesc inregistrate nu doar in Registrul General de acte emise ci si in registre de mişcare a acestor acte, cum sunt registrul de corespondenta intrata sau ieşită, ori registrul de valori in cazul când aceste acte reprezintă titluri executorii. 

Iar dacă mai exista printre judecători si din cei care stiu aceste indispensabile elemenete de validitatea actelor,  le indic similitudinea operatiunilor admisitrative ce le face grefierul lui ori personalul auxiliar din instante, cand redcatează actul final denumit generic hotărâre ce poate fi incheiere de şedintă cu caracter de act independent legat de judecată , da un numar unic actului cu dată certa adică In registrul de hotarari al instantei in ordine cronologică si in momentul cand se amite si semnează actul. Nu cred ca este necesar sa va povestesc si despre cum se completează aceste registre, fără sa se lase spaţii sau rubrici necompletate, pentu că altfel există suspiciunea de frauda din start. 

Dar revenind la justificarile si motivele de atac cu nulitate absolută reiau urmărirea detectivistică normelor legislative ce obligă emitenţii şi creatorii de acte. 

REGULAMENT din 5 februarie 2001 (*actualizat*) de punere în aplicare a  Legii nr. 188/2000  privind executorii judecătoreşti   Emitent MINISTERUL JUSTIŢIEI care este si responsabil de control asupra executorilor judecătoresti.

        Articolul 80

(1) Executorul judecătoresc va ţine lucrările de registratură, secretariat şi arhivă, precum şi o evidenţă financiar-contabilă pentru activitatea desfăşurată de biroul său.

(2) Biroul va deţine spaţii corespunzătoare pentru desfăşurarea lucrărilor. La sediul biroului se va afişa numele executorului judecătoresc sub care a fost înregistrat biroul său, în caz de asociere, numele stabilit prin contractul de societate civilă.

      Articolul  84

(1)  Executorul judecătoresc, pentru buna funcţionare a biroului său, va ţine următoarele registre:

1. registrul general;

2. opisul registrului general;

3. registrul de valori;

4. registrul de înregistrare a notificărilor;

5. registrul de corespondenţă.

[...]

(3)  Actele întocmite vor fi evidenţiate în aceste registre, menţionându-se totodată şi onorariul stabilit.

        Articolul  85

În registrul general se vor înregistra toate lucrările executorului judecătoresc şi acesta va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent; data înregistrării; organul sau persoana care trimite titlul executoriu, numărul şi data sesizării; numele sau denumirea creditorului cu domiciliul/sediul şi numele sau denumirea debitorului cu domiciliul/sediul; cuantumul creanţei debitorului; natura cauzei (confiscare, sechestru asigurator, evacuare, pretenţii etc.); modul de soluţionare; observaţii.

Articolul 86

(1)  Opisul alfabetic cuprinde următoarele rubrici: numărul curent; numele şi prenumele debitorului; numele şi prenumele creditorului; numărul dosarului şi data înregistrării; natura cauzei (sechestru asigurator, evacuare, confiscare etc.).

(2)  Se opisează atât denumirea/numele tuturor creditorilor, cât şi denumirea/numele tuturor debitorilor, iar în cazul în care nu se ştie cu exactitate care este numele de familie, se opisează ambele nume.

Articolul 87

În registrul de valori se vor înscrie, pentru evidenţă, recipisele de consemnare a sumelor de bani încasate în contul creanţelor, precum şi orice alte valori şi acesta va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent; numărul dosarului; numărul adresei sau al chitanţei de încasare; data înregistrării; numele depunătorului; numărul recipisei; unitatea emitentă; valoarea; ce reprezintă; data eliberării; numele beneficiarului; stabilirea identităţii; semnătura de primire.

Articolul  88

În registrul de corespondenţă se înscrie corespondenţa oficială a executorului judecătoresc, neînregistrată în alte registre.

Articolul 89

În afara de aceste registre executorii judecătoreşti vor păstra dosarele cauzelor executate, în funcţie de criteriile stabilite de nomenclatorul indicilor de păstrare a documentelor.

Articolul 90

(1) Înainte de utilizare toate registrele vor fi numerotate, sigilate şi semnate de executorul judecătoresc, încheindu-se în acest sens un proces-verbal pe prima pagină a registrului.

(2) La terminarea registrului sau a anului calendaristic se va întocmi, sub ultima înregistrare, un proces-verbal de închidere.

Articolul 91

(1)  Înregistrările se fac în momentul şi în ordinea primirii lucrărilor.

(2) Erorile de înregistrare se îndreaptă fără a se şterge vechiul text, peste care se trage o linie, astfel ca acesta să poată fi citit.

Articolul  92

(1) Executorul judecătoresc răspunde de depozitarea şi conservarea arhivei biroului în condiţiile şi la termenele stabilite de dispoziţiile legale privind fondul arhivistic naţional.

(2) Arhiva se afla în păstrarea unui secretar sau, după caz, a arhivarului angajat de executorul judecătoresc.   

Iar dacă numar pe actul de-l primiţi de la vre-un executor nu are,implicit Dispoyitiile de poprirti emise către tertii popriti, observă ca actul n-are forţa probantă a legii, ce nu se confunda cu numarul dosarului de executare cum motivează nişte insi de judecători, există şi calea de atac disciplinar la Ministerul Justitiei, iar daca ei confirmă că nu este necesar ca actul executorului să poarte vre-un numar, ii dai in judecată.

Iar dacă răspund că este obligatoriu ca fiecare act al executorului să aiba un numar urmat de dată certă, actul reprezintă probă in baza careia se poate redeschide orice cauză pierdută, atacând actul ilegal cu nulitate absolută. Neavând număr de înregistrare, nu este un act de autoritate publică cum dispune art. 2 alin 2 din legea specială care primează inaintea codului de procedura civila ca a omis in mod criminal aspectul numarului actului emis şi comunicat, existand suspiciunea că nevand numar de inregistrare poate fi înlocuit şi falsificat.       

                                           


Comentarii
Nu a fost adăugat niciun comentariu...pentru moment.

Trebuie să fi autentificat ca să poți adăuga comentarii